بعضی وقتا کوتاه اومدن هم خودت رو نجات میده،هم بقیه رو ...