بهترین های کد نویسی سلام! این وبلاگ برای نویسنده های وبلاگ هاییه که کدنویسی بلد نیستن و ما بهشون کمک می کنیم. ما کل تابستون و بعضی از روزای مدرسه رو میایم وب. باز نگین نگفتیما! ستا وایولت و jana ، نیا ملودی و pony head! (pony head و jana مال کارتون استار بر علیه نیرو های شیطانیه زیاد جدی نگیرین!) تاریخ تولد وب: 1396/4/20 diocese بای تا بعد. http://stardarling.mihanblog.com 2020-05-30T17:41:12+01:00 text/html 2020-05-18T19:30:16+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei خاطرات خون آشام http://stardarling.mihanblog.com/post/299 <div><br></div><div><br></div><div>صفحه ی ورودی</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397562642/%D8%AD%D8%B0%D9%81_%D8%A7%DB%8C%D9%86_9%D8%9F%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_.png" alt=""></div><div>موس</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397562626/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_.gif" alt=""></div><div>دکمه ی کلاسیک</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8397562600/Good_Luck_Naming_Over_80_Of_These_Vampire_Diaries_Characters_side_by_side.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-18T19:27:13+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei خاطرات خون آشام http://stardarling.mihanblog.com/post/298 <div><br></div><div><br></div><div>صفحه ی ورودی</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397562642/%D8%AD%D8%B0%D9%81_%D8%A7%DB%8C%D9%86_9%D8%9F%DA%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA_.png" alt=""></div><div>موس</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8397562626/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D9%87%D9%85%D9%88%D9%86_.gif" alt=""></div><div>دکمه ی کلاسیک</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8397562600/Good_Luck_Naming_Over_80_Of_These_Vampire_Diaries_Characters_side_by_side.jpg" alt=""></div> text/html 2020-05-18T16:38:30+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei موس گل http://stardarling.mihanblog.com/post/297 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8397548126/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AA_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%852.png" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">موس گل</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2020-05-10T12:27:15+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei دکمه ی رینبوراکس http://stardarling.mihanblog.com/post/296 <div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8396682518/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3.png" alt=""></div><div><br></div><div>قیمت = 5 نظر</div> text/html 2020-05-06T18:47:33+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب کارتونی http://stardarling.mihanblog.com/post/295 <div><br></div><div><br></div><a href="http://s4.picofile.com/file/8396682984/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C.html.html" target="" title="http://s4.picofile.com/file/8396682984/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C.html.html"><font size="6">یه راست برو دمو</font></a> text/html 2020-05-04T10:58:21+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei ست هارلی کویین http://stardarling.mihanblog.com/post/294 <font size="4">واقعا این مارگوت رابی عجب خرشانسیه ها؟</font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">فیلماش همه مزخرفن از وقتی هارلی کویینو بازی کرد تو فیلمای مهم بهش نقش میدن -_-</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">خب دیگه بریم سراغ کد ها</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دکمه ی کلاسیک</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8396013550/دکمه_ی_هارلی_کویین_کلاسیک.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="4">صفحه ی ورودی</font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8396013776/صفحه_ی_ورودی_هارلی_کویین.png" alt=""></div><div><br></div><div>بالابر&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8396013942/بالابر_هارلی_کویین.png" alt=""></div><div><br></div><div>و موس&nbsp;</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8396013792/موس_هارلی_کویین.png" alt=""></div><div><br></div><div><font size="5">اینم دموی قالب&nbsp;<a href="http://s10.picofile.com/file/8396018450/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%AA.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8396018450/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B3%D8%AA.html.html">بکیلیک</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">قیمت : 400 تا به ثابت</font></div> text/html 2020-05-03T20:13:47+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei ست انیمه http://stardarling.mihanblog.com/post/293 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">یه ست انیمه اوردیم براتون(برای اولین بار)</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><a href="http://s10.picofile.com/file/8395959642/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8395959642/%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87%D9%87.html.html"><font size="4">دموی قالب و صفحه ی ورودی و بالابر</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دکمه</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395959434/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">موس</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395959534/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87.png" alt=""></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">قیمت:400 تا به ثابت</font></div> text/html 2020-05-03T12:25:12+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei ست وینکس http://stardarling.mihanblog.com/post/292 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">صفحه ی ورودی</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395933392/%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8.png" alt="http://s11.picofile.com/file/8395933392/%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A8.png"></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">بالابر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395934650/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3.png" alt=""></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">قالب</font></div><div><font size="4">&nbsp;</font></div><div><a href="http://s10.picofile.com/file/8395936118/winx_club.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8395936118/winx_club.html.html"><font size="6">دمو</font></a></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">دکمه ی کلاسیک</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395937318/%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87_%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85_.png" alt=""></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">و موس</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8395936250/%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B3.png" alt=""></div><div><br></div><div>&nbsp;<font size="4">قیمت کل ست= 400 نظر</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2020-05-02T17:43:23+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب الیس در سرزمین عجایب http://stardarling.mihanblog.com/post/291 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="7"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395861192/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8395861192/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%B9%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%A8.html.html">دمو بکیلیک</a></font></div><div><br></div><div>قیمت رو هم که از جدول سفارشات میبینین.</div><div><br></div><div>فقط و فقط به پست ثابت پرداخته شود.</div> text/html 2020-04-29T12:22:25+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب السا فروزن 2 http://stardarling.mihanblog.com/post/290 <div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">یه وقت خدایی نکرده فکر نکنین&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">ما طرفدار السا ملساییما!</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">داشتیم سرچ میکردیم السا که ازش</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">&nbsp;قالب بسازیم یهو دیدیم ا !نوشته&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">فروزن دو کلیک کردیم روش دیدیم&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">بعله جدیه موضوع.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><span style="font-size: x-large;">یکی نیست بگه اخه اگه این&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="font-size: x-large;"><br></span></div><div><span style="font-size: x-large;">دوشه این لامصب چیه!</span></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8395518626/%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%81%D8%B2%D8%B5%D8%AA_%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%B4_%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D9%85_4.jpg" alt=""></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="5">بگذریم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif">...</font></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395518518/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86_2.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8395518518/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7_%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86_2.html.html">دمو بکلیک!!!</a></font></div><div><br></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">قیمت:100 تا به ثابت.</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">اگه دوست داشتین&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5">بک گراندشو عوض کنیم براتون.</font></div> text/html 2020-04-29T10:05:00+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب مالفیسنت (malificent) http://stardarling.mihanblog.com/post/289 <div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">فقط یه ایراد داره اونم اینه که هدرش یه خورده</font><span style="font-size: large;">&nbsp;از بدنه فاصله داره&nbsp;</span></div><div><span style="font-size: large;">اونم بخاطر اینه که اولین قالبمونه که هدرش جای عکس گیف داره!</span></div><div><span style="font-size: large;"><br></span></div><div><a href="http://s11.picofile.com/file/8395862050/%D8%AF%D9%85%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AA.html.html" target="" title="http://s11.picofile.com/file/8395862050/%D8%AF%D9%85%D9%88%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AA.html.html"><font size="4">دمو</font></a></div> text/html 2020-04-28T09:57:08+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب شارلیز ترون http://stardarling.mihanblog.com/post/288 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><font size="7"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395400550/rhgfcharlize.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8395400550/rhgfcharlize.html.html">دمو</a></font> text/html 2020-04-28T09:42:38+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب سه ستونه ی پونی http://stardarling.mihanblog.com/post/287 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="7"><a href="http://s10.picofile.com/file/8395399784/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C.html.html" target="" title="http://s10.picofile.com/file/8395399784/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87_%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C.html.html">دمو</a></font></div><div><br></div><div>قیمت : 200 تا به ثابت پرداخته شود.</div> text/html 2020-04-27T20:39:27+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei قالب تیلور سوییفت http://stardarling.mihanblog.com/post/286 <div><br></div><div><br></div><div><font size="7"><a href="http://s11.picofile.com/file/8395359118/%D8%AF%D9%85%D9%88%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.html.html" target="" title="http://s11.picofile.com/file/8395359118/%D8%AF%D9%85%D9%88%DB%8C_%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF.html.html">دمو</a></font></div><div><br></div><div><font size="4">قیمت :&nbsp; 300 نظر</font></div> text/html 2019-11-06T10:42:08+01:00 stardarling.mihanblog.com setania rezaei اموزش فتوشاپ http://stardarling.mihanblog.com/post/285 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.aparat.com/v/9YbtV" target="" title="https://www.aparat.com/v/9YbtV"><font size="7">کلیک کن</font></a></div>